Indsatser - dynamiske handleplaner

På baggrund af kortlægningen, som er beskrevet nærmere under modelarbejde og kortlægning, er der prioriteret 11 fysiske indsatser. Indsatserne er beskrevet på et overordnet niveau på de følgende sider. Efterhånden som de enkelte indsatser rykker nærmere, er det tanken, at beskrivelsen skal uddybes. Da der stadig er stor usikkerhed forbundet med klimascenarierne, er der fokus på, at løsningerne skal være robuste. Det betyder at der skal laves en grundig analyse af problemets omfang i større detalje end det har været muligt i den overordnede kortlægning, samt at der satses på at finde løsninger, som tjener mere end èt formål. For eksempel løsninger som tilføjer rekreative elementer eller grønne oaser til bymiljøet samtidig med, at et oversvømmelsesproblem løses.

Beskrivelserne af indsatsområder og løsningsforslag er indarbejdet i et dynamisk handleplansskema, som sammenholder områderne med eksisterende planlægning. Handleplanskemaet indeholder desuden strategiske indsatsområder, som for eksempel det videre arbejde med udbygning af et hydraulisk modelværkstøj, information og kommunikation. Skemaet bruges derfor også som et arbejdsredskab, og opdateres efterhånden som ny viden kommer til. 

Herunder kan du downloade handleplanskemaerne for fysiske og strategiske indsatsområder.

handleplanskema_fysiske_indsatsomraader.xlsx (44.6 KB)

handleplanskema_strategiske_indsatsområder.xlsx (113.1 KB)