Hvem har ansvaret for klimatilpasning?

Det er et krav fra Staten, at klimatilpasningsplanen skal være en del af Kommuneplanen. Derfor er det naturligt, at klimatilpasningsplanen revideres samtidig med Kommuneplanen og altså er en 4 årig plan. Samtidig skal det understreges, at der er tale om en dynamisk plan. Derfor vil indsatserne løbende blive opdaterede i takt med, at der kommer ny viden.

Holbæk Kommune kan ikke løse alle problemer med oversvømmelse. Det har været nødvendigt at prioritere indsatsen og politisk vedtage, hvilket serviceniveau kommunen og forsyningen skal levere til borgerne. Serviceniveauet blev senest fastlagt med vedtagelse af Spildevandsplanen for 2010-2018. Heraf fremgår det, at der accepteres stuvning til terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Kortlægningen, som er lavet i forbindelse med klimatilpasningsplanen, har ikke givet anledning til at ændre på dette overordnede princip. Derfor er klimatilpasning, udover det serviceniveau der fremgår af spildevandsplanen, borgernes eget ansvar. I fremtiden kan der fastsættes højere serviceniveau, som gælder inden for specifikt angivne risikoområder, men kun efter en konkret vurdering af, at der er helt særlige forhold eller væsentlige samfundsmæssige værdier, som er truede.

I det åbne land ledes vandet som oftest bort via vandløb. Det betyder, at ”serviceniveauet” er fastsat i vandløbsregulativerne, som bestemmer hvor meget vand, der skal kunne løbe i det enkelte vandløb. Derudover kan der ske lokale oversvømmelser i afløbsløse lavninger. Holbæk Kommune har ansvaret for at regulativerne overholdes i alle offentlige vandløb.

Der ud over kan kommunen udføre projekter med ex. rekreative eller naturgenopretnings formål.

Det er den private husejer/lodsejer, der har ansvar for at sikre sit hjem/ejendom mod oversvømmelser - også i forbindelse med ekstrem regnhændelser og storflod, som klimaforandringerne forvendes at medføre. Du har selv mulighed for at klimatilpasse din ejendom og for at få lavet en klimagennemgang af din ejendom. På www.klimatilpasning.dk, kan du få mere inspiration til, hvad du skal have fokus på og hvordan du kan klimasikre din ejendom.