Forord

De seneste års store regnhændelser og voldsomme skybrud er tegn på, at klimaet forandrer sig og der bliver behov for klimatilpasning.
Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om, at kommunerne skal gennemføre klimatilpasning. Dette arbejde omfatter kortlægning af områder med risiko for oversvømmelse - klimatilpasningskort. Sammenholdes dette kort med et kort over bygningsmæssige og lokale værdier fås et risikokort.
Ud fra risikokortet udvælges en række områder – indsatsområder - hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser.
I denne første udgave af klimatilpasningsplan, er der udvalgt 11 fysiske indsatsområder til nøjere undersøgelse af årsag til oversvømmelsesrisiko samt evt. afværgeforanstaltninger.
Beregninger der ligger til grund for klimatilpasningskortene er foretaget i en model, der bygger på eksisterende kloakledningsoplysninger, oplysninger om vandløb og en højdemodel. En model bliver dog aldrig bedre end de data modellen er beregnet på. Denne 1. generation af klimatilpasningskort har da også vist, at der er behov for forbedring af datagrundlaget. Det arbejdes der videre med. De nuværende klimatilpasningskort er derfor kun vejledende.
I planen kan der læses meget mere om forventede klimaændringer, modelarbejde og kortlægning samt de udvalgte indsatsområder. Planen består yderligere af et handleplanskema, hvori de enkelte indsatser - både de fysiske og de strategiske - er beskrevet nøjere.

Vedtagelse

Klimatilpasningsplanen er sammen med kommuneplantillæg nr. 2 behandlet og vedtaget på byrådsmødet den 11. juni 2014.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet af Holbæk Kommune i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Klimatilpasningsplanen kan du kontakte Natur og Vandløb i Holbæk Kommune på e-mail: natur@holb.dk eller på tlf. 7236 4100.