Offentliggørelse af Kommuneplan 2021

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 25. august Kommuneplan 2021. Den endelig vedtagne plan er offentliggjort fredag den 15. oktober 2021.

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges mulighederne for den fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplanen handler således både om by- og landområder. Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år.

Holbæk Kommuneplan er en digital plan, og kommuneplan 2021 findes her:

https://kommuneplan2021.holbaek.dk/

Der er gennemført en miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Miljøvurderingen er tilgængelig i den digitale kommuneplan https://kommuneplan2021.holbaek.dk/kommunen-i-hovedtraek/miljoevurdering/

Politisk behandling og offentlig høring af planforslaget

Forslag til kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 3. februar 2021 til den 12. april 2021. I høringsperioden indkom der 172 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. Alle høringssvarene og behandlingen af disse kan ses i referatet fra kommunalbestyrelsens behandling den 25. august 2021. Referatet findes her https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=f76cb159-3d9b-416b-81a9-d56e35689570 pkt. 200

Lovgrundlag

Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til planloven (LBK nr. 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer)

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020)

Planens retsvirkning

Kommunalbestyrelsen skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Kommunalbestyrelsen kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Klagevejledning

Der kan efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 klages over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelserne. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelserne. Det vil sige senest fredag den 12. november 2021.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.