Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lov- og plangrundlag
Indledning Resume Lov- og plangrundlag Administration Miljøvurdering

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Indledning Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for:

  • at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Holbæk Forsyning.
  • at indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • at grundejere inden for kloakerede omrĂĄder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten.
  • at meddele pĂĄbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak.
  • at meddele pĂĄbud om forbedret rensning af spildevand pĂĄ ejendomme i det ĂĄbne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanlæggets kapacitet er mindre end 30 PE)
  • at Holbæk Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rĂĄdighedsindskrænkninger, servitutpĂĄlæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.


Planlægningsgrundlaget

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Herunder beskrives de øvrige planer som danner rammer for spildevandsplanen.

VandomrĂĄdeplan
De statslige vandområdeplaner udarbejdes af Naturstyrelsen og skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Spildevandsplanen skal redegøre for hvordan vandplanens mål vedrørende udledning af spildevand kan nås. Du kan læse mere om vandplanerne og se den gældende vandplan på naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/

Holbæk Kommune har udarbejdet en handleplan, som gør rede for hvordan indsatserne i Vandplanen realiseres: http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/vandhandleplan/

Kommuneplan
Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og når revisionen foreligger, skal spildevandsplanen bringes i overensstemmelse med den og eventuelt efterfølgende tillæg til kommuneplanen. Du kan se den gældende Kommuneplan og vedtagne tillæg til kommuneplanen på kommunens hjemmeside http://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/kommuneplan/

Lokalplaner
En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter – og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand og planen kan ses her: http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/vandforsyning/

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives.

Vandløbsregulativer
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes videre i vandløbet uden gener for omkringboende ved vandløbet. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres. Derfor skal de i vandløbsregulativet angivne forudsætninger overholdes. Såfremt der i regulativet er angivet maksimale tilledninger fra enkelte delområder vil disse tilledninger skulle respekteres. Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet eller regulativet ikke angiver maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning.

Klimatilpasningsplan
Holbæk Kommunes klimatilpasningsplan indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og danner på baggrund heraf overblik og udpeger lokaliteter, hvor der bør iværksættes tiltag til at imødegå risiko for oversvømmelser. Spildevandsplanen er er underordnet klimatilpasningsplanen, og skal derfor understøtte de udpegninger fremgår af klimatilpasningsplanen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk