Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanforslag for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej i Holbæk

Forslag til lokalplan 2.90 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej, Holbæk vest sendes i høring. og kommuneplantillæg 15

Kommunalbestyrelsen har den 14. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.90 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej, Holbæk samt tilhørende Kommuneplantillæg 15 til udsendelse i høring.

Lokalplan 2.90

Kommuneplantillæg 15

Lokalplansforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området, lokalplan 2.65 der er vedtaget den 3. oktober 2012. Lokalplanområdet er i dag bebygget med en dagligvarebutik (Rema 1000), som er på 1000 m2. Herudover er der i dag fortsat en bolig indenfor lokalplanområdet. Planforslaget ændrer ikke på boligens muligheder for fortsat at opretholdes som bolig. Boligen kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

Lokalplansforslaget indeholder mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Endvidere indgår der i planforslaget mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg. Endeligt indgår der i planforslaget mulighed for at opføre og etablere yderligere 200 m2 til anden dagligvareformål i form af apoteksudsalg/bager eller serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzaria eller andet serviceerhverv. Det samlede areal af butikker i lokalcenteret kan blive op til 1400 m2.

Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15, som ændrer lokalcenteret på følgende områder:

  •  Centerets geografiske afgrænsning ændres og mere areal indgår i lokalplanområdet for at muliggøre etablering af mere p-areal til centeret.
  • Den maks. butiksstørrelse for dagligvarebutik ændres fra maksimalt 1000 m2 til maksimalt 1200 m2 inklusive personalefaciliteter. Dette for at muliggøre en større dagligvarebutik. Planloven giver i dag mulighed for dagligvarebutikker på op til 1200 m2 inklusive personalefaciliteter.
  • Centerets samlede størrelse ændres fra 1000 m2 til 1400 m2 for at muliggøre udvidelse af dagligvarebutikken samt for at muliggøre etablering af op til 200 m2 til apoteksudsalg/bager.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 28. august 2019 til den 24. oktober 2019.
OBS: Du er velkommen til det offentlige borgermøde om lokalplansforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, 25. september 2019 kl. 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, hvor du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 28. august 2019, og indtil planerne bliver vedtaget, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 2.90, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25-10-2018). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.


Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

  1. er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
  2. i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
    Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.


Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljø-et og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslagene alene fastsætter anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet
    Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til forslagene kan rettes til Jørgen Rasmussen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land på tlf.: 7236 1512 eller pr. mail til plan@holb.dk

Forslagene er fremlagt fra den 28. august 2019 til den 24. oktober 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen. 

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 24. oktober 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk