Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag til lokalplan for Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø sendes i høring

Høring: Forslag til lokalplan 14.12 for Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø og kommuneplantillæg nr. 12 sendes i høring 

Kommunalbestyrelsen har den 23. januar 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 14.12 for Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 til udsendelse i høring.

Lokalplan 14.12 

Kommuneplantillæg 12

Planforslagene er udarbejdet i forlængelse af, at Kommunalbestyrelsen har nedlagt § 14 forbud mod anvendelse af stueplan i ejendommen Maglesøvej 6 til privat bolig.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplanforslag nr. 14.12 udlægger området til besøgs- og udflugtsområde, med tilhørende parkering og stier, i overensstemmelse med den hidtidige benyttelse. Stueplan i ejendommen Maglesøvej 6, med tilhørende nærareal, fastholdes med en anvendelse til traktørsted, café, restaurant eller lignende, der kan understøtte stedet som udflugtsmål. 1. sal af ejendommen kan fortsat anvendes til boligformål.

Høringsperiode

Forslagene er i høring fra den 7. februar 2019 til den 4. april 2019. 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 7. februar 2017, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplanforslag nr. 14.12, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.
Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Udlæg af området til besøgs- og udflugtsområde, herunder fastlæggelse af stier og mulighed for anvendelse af stueplan i traktørstedet til publikumsorienteret serviceerhverv, er i overensstemmelse med allerede eksisterende anvendelse af området
  • Mulighed for indplacering af udhusbygning er placeret op mod vejen, tilbagetrukket fra landskabsfredningen og med begrænset visuel indvirkning på omgivelserne
  • Planerne fastholder eksisterende vejadgange, parkering og stier

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.


Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Mads Næsgård Schmidt, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk

Forslagene er fremlagt fra den 7. februar 2019 til den 4. april 2019. . Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen. 

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag den 4. april 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk