Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag til Biogasanlæg Snævre Vest og kommuneplantillæg 7 i høring

Høring og borgermøde: Forslag til kommuneplantillæg 7 for Erhvervsområde ved Regstrup Syd, Lokalplanforslag 14.11 for Biogasanlæg Snævre Vest, samt  Miljøgodkendelse til biogasanlæg.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 7 og forslag til lokalplan 14.11 d. 13. marts 2019. Planforslagene offentliggøres fredag den 15. marts 2019 og er i høring i 8 uger frem til den 10. maj 2019.

Se lokalplan 14.11

Se kommuneplantillæg nr. 7

Hjemmesiden kan findes her: Biogasanlæg

Hensigten med kommuneplantillægget er, at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker, at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

Kommuneplantillæg for erhvervsområdet og miljøvurdering

Erhvervsområdet ligger nord og syd for den nye motorvej og tilkørselsanlægget, der anlægges syd for Regstrup. Området får således en særdeles god tilgængelighed til det overordnede vejnet. Det er en national interesse, at erhvervsområder langs motorveje prioriteres til transporttunge virksomheder, der har brug for en placering ved det overordnede vejnet. Derved undgås transport igennem de nærliggende byområder.

Indenfor det nordlige erhvervsområde gives der ikke mulighed for de høje miljøklasser (virksomheder med mulig størst miljøpåvirkning), så det sikres, at vejledende afstandskrav overholdes til boligområde, skole mv. i Nr. Jernløse. I erhvervsområdet syd for motorvejen bliver afstandskravene ligeledes overholdt.

Der skal gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget.

Erhvervsområdet der etableres på eksisterende landbrugsjord planlægges etableret med god afstand mellem virksomhederne. Kommuneplanrammen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning mod det omkringliggende landskab og byområder. Mellem de enkelte virksomheder i erhvervsområdet, etableres der ligeledes afskærmende beplantning eller grønne områder med grupper af træer. Fremtidige virksomheder nærmest og langs motorvejen vil dog kunne opnå en grad af motorvejseksponering fastlagt og beskrevet nærmere i en lokalplan.

Lokalplan for Biogasanlæg og miljøkonsekvensvurdering

Hensigten med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg indenfor erhvervsområdet syd for motorvejen. Biogasanlægget vil håndtere 500.000 ton/år af husdyrgødning og biomasse fra erhvervsvirksomheder. Anlægget vil forventeligt producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt (biogassen sendes på naturgasnettet). Lokalplanområdet udgør ca. 16 hektar. Selve anlæggets byggefelter vil optage ca. 3 hektar, mens afskærmede beplantningsbælte (fem trærækker), grupper af træer, skov, vejadgang og regnvandsbassin vil udgøre resten af området. Biogasanlægget vil have en højde på op til 25 meter og en skorstenshøjde på op til 60 meter.
I forbindelse med planlægning og etableringen af biogasanlægget skal der udarbejdes en rapport der beskriver konsekvenserne i forhold til planlægning og det konkrete projekt (miljøkonsekvens-rapport). Rapporten beskriver de mulige miljømæssige konsekvenser ved etablering af et biogasanlæg bl.a. med hensyn til lugt, trafik og den visuelle påvirkning.

For at forhindre lugtpåvirkning vil al aflæsning af gylle ske i lukkede haller med undertryk, og luften vil blive renset før den sendes ud.

Trafik

Der er udarbejdet analyser, der beskriver anlæggets påvirkning af trafikken. Der er bl.a. udarbejdet analyse af hurtigste kørselsveje fra alle de potentielle leverandører af husdyrgødning i oplandet til biogasanlægget. Analysen viser, at alle vil anvende det overordnede vejnet til biogasanlægget, og dermed ikke vil køre gennem Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Snævre, som er nærmeste bysamfund. Der er dog en enkelt undtagelse, i form af ét husdyrbrug beliggende nord for Regstrup. Her viser analysen, at den hurtigste rute vil være gennem Regstrup og Nr. Jernløse. Da det er vigtigt, at der ikke kommer yderligere kørsel gennem de omkringliggende byer, vil der blive stillet krav om, at eventuel kørsel fra denne ejendom sker via det overordnede vejnet på samme måde som de andre transporter. Kravet vil blive stillet i miljøgodkendelsen for virksomheden. Ved maksimal belastning, hvor biogasanlægget kører på fuld drift, vil kørsel primært foregå fra mandag-lørdag i tidsrummet 06.00 – 20.00. Kørsel kan dog forekomme hele døgnet alle dage, som reguleret i lovgivning for miljøklasse 7 virksomheder. Nature Energi har oplyst, at anlæggets lastbiler ikke vil køre i nærområdet omkring dagens skolestart (Holbækvej, hvor den planlagte cykelsti endnu ikke er etableret). Ved fuld drift, vil biogasanlægget generere i gennemsnit 61 daglige transporter (til anlægget og samme antal fra anlægget). Gennemsnitligt vil 6 af disse køre via Holbækvej, 22 via Kalundborgmotorvejen vest fra og 33 via Kalundborgmotorvejen øst fra. Fordelingen er udregnet ved en fordeling af samtlige mulige leverandører, fra de tre kørselsveje til anlægget, og at biogasanlæggets gennemsnitlige behov er 61 daglige leveringer.

Der er udarbejdet visualiseringer, der viser anlæggets synlighed fra forskellige steder i området. Der er bl.a. arbejdet med beplantningsbælter mod nord og syd, samt grupper af træer og landskabsbearbejdning mod øst og vest, som visuelt skærmer anlægget i landskabet.

Overvågning - Miljøgodkendelse

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, skal udarbejde en miljøgodkendelse og efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.
Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 15. marts 2019 til den 10. maj 2019. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den 24. April 2019 kl. 18.30 i Knabstrup Hallen, Ventedsgårdsvej 42, 4440 Mørkøv. På mødet vil du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Program for borgermødet offentliggørelses på kommunens hjemmeside om biogasanlægget, inden borgermødet.

Hjemmesiden kan findes her: Biogasanlæg

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 14. marts 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 14.11, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene giver mulighed for bio-gasanlæg, der er omfattet af lovens bilag 1 eller/og 2, og det vurderes, at planen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser.

Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslagene. Miljørapporten (kommuneplantillæg) samt Miljøkonsekvensrapporten (lokalplan) er i høring sammen med planforslaget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelserne er meddelt. Er afgørelserne offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Lasse Emil Stougaard, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 15. marts 2019 til den 10. maj 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen. (sidste sætning skal kun med, såfremt planlægningen ikke er delegeret.)

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag den 9. maj 2019. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice, att.: Lasse Emil Stougaard.
Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke

 

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk