Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 2.84 (Revideret forslag) for Boliger ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest i høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til lokalplan 2.84 for Boliger ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest (Revideret forslag) d. 27. juni 2018 til udsendelse i høring.

Lokalplan 2.84

Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af et konkret boligprojekt, hvor Lejerby A/S, ønsker at bygge lejeboliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B. 

På baggrund af høringssvar til det oprindelige planforslag samt en supplerende høring er lokalplanen blevet revideret i en sådan grad, at det kræver et nyt lokalplanforslag. Den primære ændring består i, at boligblokken i byggefelt B sænkes fra 4 til 3 etager og der tilføres en ekstra opgang for at opnå det samme antal boliger i lokalplanområdet og derved den samme grad af byfortætning. 

Baggrunden for et revideret planforslag:
De modtagne høringssvar foreslår bl.a.:

  • at boligblokken langs Valdemar Sejrsvej rykkes så langt ud mod Valdemar Sejrsvej og så tæt mod fredsskovsarealet som muligt, med henblik på give mest muligt afstand til tilstødende Grundejerforening Lysets bebyggelse (at rykke byggefeltet).
  • at bebyggelsen langs Valdemar Sejrsvej med lokalplanforslaget bør have en lavere etagehøjde. 

At imødekomme ovenstående punkter har forudsat en gennemførelse af en supplerende høring, jf. planlovens §27, stk. 2. Planlovens § 27, stk. 2 sikrer, at berørte har mulighed for at udtale sig, hvad angår mindre ændringer (så som at rykke byggefeltet). Da det reviderede planforslag også indbefatter at forlænge byggefelt B er ændringerne samlet set så omfattende, at et nyt planforslag skal forelægges. 

Høringsperiode

Forslaget er i høring fra den 2. juli 2018 til den 27. august 2018. 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 2. juli 2018, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 2.84 (Revideret forslag), jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Afgørelsen om delegation af beslutningskompetence samt (afhænger af om planlægningen er delegeret) miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen/erne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Planklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med behandling af klagesagen. Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Line Voltzmann, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslaget er fremlagt fra den 2. juli 2018 til den 27. august 2018. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 27. august 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Plan og Åben Land, Kanalstrædet 2, 4300 Holbæk.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk