Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 11.17 og kommuneplantillæg 38 i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård og kommuneplantillæg 38

Holbæk Byrådet har den 21. juni 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård  samt tilhørende Kommuneplantillæg 38 til udsendelse i høring.

Lokalplan 11.17

Kommuneplantillæg 38

Udvidet anvendelse

Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for Jyderup Præstegård fra offentlige formål til centerformål herunder restaurant, hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig. Således gives der mulighed for ny anvendelse af præstegården, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsrammer. Således er formålet også at fastlægge bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, hvilket vil bibeholde oplevelsen af Jyderups kulturmiljø og historie.
Kommuneplantillægget der følger lokalplanafgrænsningen, matrikel nr. 1a, Jyderup By, Jyderup ændrer således anvendelsen af planområdets formål fra offentlige formål til centerformål. Det er vurderet, at kommuneplantillægget i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.

Bevaringsbestemmelser

Planområdet omfatter et bevaringsværdigt bygningsanlæg. Den omkringliggende præstegårdshave er fredet for at sikre den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Området omkring Jyderup Kirke er ligeledes i kommuneplanen udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt, hvor præstegårdsanlægget er det infrastrukturelle midtpunkt i Jyderups ældste bydel, og det sammenbindende led i landsbybebyggelsen. Lokalplanen fastsætter derfor ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring. Bevaringsbestemmelserne foreskriver at udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg. Lokalplanen forskriver hermed, at anlægget og bygningerne er arkitektonisk robuste nok til at kunne transformeres med henblik på ny anvendelse uden at miste autenticitet, såfremt bevaringsbestemmelserne efterkommes.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 27. juni 2017 til den 28. august 2017. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den 9. august 2017, kl. 18.30-20.30 på Jyderup Præstegård, Holbækvej 122, Jyderup. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 27. juni 2017, og indtil planerne bliver vedtaget, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 og Lokalplanforslag nr. 11.17, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Planklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med behandling af klagesagen. Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til forslagene kan rettes til Line Voltzmann, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 27. juni 2017 til den 28. august 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest tirsdag den 28. august 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk. att.: Line Voltzmann.

 

 
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk