Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 10.10 og kommuneplantillæg 44 i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 10.10 for erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge og kommuneplantillæg 44

Holbæk Byrådet har den 13. september 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan10.10 for erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge samt tilhørende Kommuneplantillæg 44 til udsendelse i høring.

Lokalplan 10.10

Kommuneplantillæg 44

Planforslagene rummer en udvidelse af det eksisterende erhvervsområdes afgrænsning mod nord og øst, således at del af eksisterende landbrugsareal på matr. Nr. 15b og matr.nr. 15a (der er udlagt til offentlige formål - men anvendes til landbrugsdrift) inddrages til erhvervsformål. Den nye del af erhvervsområdet gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med områdets største eksisterende erhvervsejendom. Formålet med planlægningen er at muliggøre en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed i Svinninge, og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst i byen. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.
Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder en visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres afskærmende beplantningsbælter omkring det nye erhvervsområde. Endvidere fastsættes med planerne bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj, støv o. lign. skal overholdes.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den 26. oktober 2017 kl. 19.00-21.00, i Svinninge hallen, 4520 Svinninge. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 29. september, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplanforslag nr. 10.10, jf. lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Planklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med behandling af klagesagen. Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Mads Næsgård Schmidt, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest 24. november 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk