Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag for rekreativt areal v. Rævebjerg, Mørkøv sendes i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 12.08 for rekreativt areal v. Rævebjerg, Mørkøv og kommuneplantillæg  nr. 19

Kommunalbestyrelsen har den 13. november 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 12.08 for rekreativt areal v. Rævebjerg, Mørkøv samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til udsendelse i høring.

Link til lokalplan 12.08

Link til kommuneplantillæg 19

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplanforslag nr. 12.08 giver mulighed for et større rekreativt område ved Rævebjerg i Mørkøv, hvor der udover det årlige kræmmermarked kan afvikles hestesport-events. Området udlægges til et grønt, offentlig tilgængeligt areal, hvor landskabelige og natur-mæssige værdier bevares. Der tillades kun opførelse af bygninger i et begrænset omfang, i tilknyt-ning til den hestesport, som lokalplanen tillader. Lokalområdet er fortsat tilgængeligt for offentlig-heden, som naturområde til friluftsliv. Området trafikbetjenes fra Ringstedvej via en anlagt grusvej på matr. 23b, som er kommunalt ejet og videre via en grusvej på matr. 1no.
Området er i dag beliggende i byzone og landzone. Hele lokalplanområdet overføres til byzone, da arealet ikke anvendes ikke til landbrug i dag, og egner sig godt til rekreative formål.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 27. november 2019 til den 24. januar 2020. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den tirsdag den 14. januar 2020 kl. 17.00 – 18.30 i Multihuset i Mørkøv. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 27. november 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplanforslag nr. 12.08, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

  1. er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
  2. i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Planlægningen bevarer planområdets nuværende anvendelse som grønt friareal til rekreative formål
  • Planlægningen muliggør opførelse af et meget begrænset antal bygninger i tilknytning til sportsaktiviteter i planområdet
  • Planlægningen sikrer områdets landskabelige og rekreative værdier
  • Planlægningen fastsætter bestemmelser for bygningers placering, omfang og udtryk, så de tilpasses landskabet
  • Der ikke er registreret miljømæssige, kulturhistoriske eller andre interesser, der kan påvirkes, skades eller forringes pga. planlægningen.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelserne er meddelt. Er afgørelserne offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Louise Storgaard Hansen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 27. november 2019 til den 24. januar 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 24. januar 2020. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Louise Storgaard Hansen.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk