Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 20.23 for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd.

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 20.23 for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd til udsendelse i høring.

Link til lokalplan 20.23

Planforslaget er udarbejdet i forlængelse af ansøgning fra grundejerne i området. Arealet blev udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2017.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og tæt/ lav boligbebyggelse. Dispositionsskitsen for arealet rummer ca. 42 parcelhuse, 2 dobbelthuse og 42 rækkehuse. Byggeri må maksimalt opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m.
Arealet ligger i sammenhæng med den eksisterende bykant og afgrænses naturligt af den nyere omfartsvej Nygårdsvej. Området ligger centralt i forhold til Vipperød station og i gå/ cykelafstand fra skole, hal og butikker.
Vejadgang til det nye boligområde skal ske fra øst via Roskildevej til Kildevangsvej. Fra Kildevangsvej bliver der 3 vejadgange til det nye boligområde.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslaget er i høring fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019. Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den 9. maj 2019 kl. 19.00-20.30, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød. Her vil forslaget blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål. 

Bemærk ny dato for borgermøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30-21.00, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.

Oplægsmateriale til borgermøde

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 27. marts 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 20.23, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Udlæg af området til ny boligbebyggelse ligger som en naturlig afgrænsning af byen, inden for eksisterende overordnet infrastruktur, jernbane, omfartsvej m.v. i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
  • Bebyggelsen kobler sig til eksisterende adgangsvej, og forudsætter ikke ny overordnet vejomlægning.
  • Bebyggelsen i sin karakter svarer til eksisterende byggeri i omfang og højde, og således ikke overstiger 8,5 m.
  • Ny bebyggelse tilpasses det eksisterende terræn og området rummer ikke særlige landskabelige eller naturmæssige interesser.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Mads Næsgård Schmidt, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 6286 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslaget er fremlagt fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 22. maj 2019. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice, att.: Mads Næsgård Schmidt.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 

Oversigtskort over planområdet
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk