Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fordebat for etageboliger i Ahlgade 6-8

Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplanforslag nr. 1.55, Etageboliger i Ahlgade 6-8

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for nye etageboliger i gårdrummet indenfor eksisterende karrébebyggelse i Ahlgade 6-8. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning fra privat projektudvikler. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag nr. 1.55.

Indholdet i den nye planlægning

Planområdet omfatter et areal på ca. 2351 m2 og er beliggende centralt i Holbæk bymidte i den vestlige del af Ahlgade. Planforslagene muliggør opførelsen af nye etageboliger, samtidig med at de muliggør etableringen af et grønt fællesareal for bebyggelsens beboere.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 kommer til at fastholde områdets nuværende anvendelse som centerområde med blandet bolig og erhverv, men kommer til at udvide rammerne for maksimal bebyggelsesprocent og antal etager.

Lokalplanforslag nr. 1.55 kommer til at fastsætte bestemmelser om områdets anvendelse og indretning, herunder bygningernes placering, højde og ydre fremtoning, samt udearealer og parkering m.v.

Den nye planlægning vil sikre bevaringen af den eksisterende bevaringsværdige randbebyggelse fra 1870 i Ahlgade 6-8, og sikre at den nye bebyggelse tilpasses den bevaringsværdige bymidte med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, sådan at nybyggeriet opleves som en moderne tilføjelse til bygningsmassen af tilsvarende kvalitet.

Planforslagene forudsætter nedrivning af de eksisterende lager- og udhusbygninger i den østlige del af gårdrummet, og den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så vidt muligt, samtidig med at det frigiver areal til grønne fællesarealer.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 12. oktober 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan nr. 1.55, kan der etableres etageboliger i Ahlgade 6-8.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Clara Runstedt Klausen på tlf.: 72369347.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdet
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk