Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vedtaget: Lokalplan 11.18 Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup og kommuneplantillæg 8

Kommunalbestyrelsen har den 10. april 2019 vedtaget Lokalplan 11.18 Boliger på Vandværkshøjen, Jyderup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er offentliggjort d. 2. maj 2019 

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Med de vedtagne plan kan en ændret anvendelse af arealet ske, så planområdet kan anvendes til boliger. Boliger vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde. Lokalplanen fastsætter at der enten maksimalt kan opføres 2 åben/lav (parcelhuse) eller 4 tæt/lav (to dobbelthuse)

Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og lokalplanen har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det. Ny udnyttelse af arealet forudsætter hensyn til dels bevaringsværdig bebyggelse og et træ som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Lokalplanområdet har en snæver og stejl vejadgang, der også sætter begrænsninger for hvordan området kan udformes.

På baggrund af høringen er planerne blev vedtaget med mindre ændringer til de offentliggjorte forslag. Foruden redaktionelle tilrettelser vedrører en række ændringerne ændringer i form af reduceringer i bygningshøjde, etageantal og muligheder for terrænregulering. Ændringerne imødekommer indsigelser om nabohensyn. At der indstilles reduceringer i maksimale bebyggelseshøjde og etageantal imødekommer også indsigelser, der ønsker bedre udsyn til det bevaringsværdige vandtårn.

Se Lokalplan 11.18

Se Kommuneplantillæg nr. 8

Retsvirkninger

Inden for byzone kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammer.
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Lokalplanen kan ses på lokalplaner.holbaek.dk.

Kommuneplantillægget kan ses på kommuneplan.holbaek.dk.

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 36 36.

 

11_18_Oversigtskort over lokalplanområdet
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk