Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vedtaget: Kommuneplan 2017

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 12. september Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen er offenliggjort d. 20. december 2018

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen, den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplan 2017 følger op på mål i Plan- og Udviklingsstrategien, har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013 og nationale interesser og krav. Temaerne behandler både by- og landområder - herunder bl.a. byudvikling, landsbyer, skovrejsning og grønt danmarkskort.


Holbæk Kommuneplan er en digital plan, og kommuneplan 2017 kan findes her: Kommuneplan 2017

Politisk behandling og offentlig høring af planforslaget

Forslag til kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen krævede i den forbindelse, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit, samt at der blev lavet ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder. Hele kommuneplanforslaget - inklusiv ændringerne i forslagets afsnit om detailhandel og erhvervsområde – blev derfor udsendt i høring fra den 1. marts til og med den 26. april 2018. I høringsperioden indkom der 80 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. Alle høringssvarene og behandlingen af disse kan ses i referatet fra kommunalbestyrelsens behandling den 12. september 2018. Referatet findes her https://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater-kommunalbestyrelsen/.


Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er tilgængelig i den digitale kommuneplan http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/kommunen-i-hovedtraek/miljoevurdering/

Planens retsvirkning

Kommunalbestyrelsen skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Kommunalbestyrelsen kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Klagevejledning

Se klagevejledning her.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål rettes til: Holbæk Kommune, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf.: 72 36 25 07.

 

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk