Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Udkast til miljøgodkendelse

Udkast til miljøgodkendelse

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse til biogasanlæg Snævre Vest ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

 

Afgørelsen er truffet, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, og kan ikke påklages særskilt til anden administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 4.

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens[1] § 101, stk. 1, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 

Afgørelsen offentliggøres den 15. marts 2019 i forbindelse med høring af udkast til miljøgodkendelse.

Høringssvar skal være sendt til virksomhed@holb.dk senest d. 10. maj 2019.

 

[1] Lov nr 1553 af 18/12/2018 om miljøbeskyttelse

 

Afgørelse_om_basistilstandsrapport_biogasanlæg,_snævre_vest

 

Holbæk Kommune agter at træffe afgørelse jf. miljøbeskyttelseslovens[1] § 33, stk. 1 om miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Biogas A/S, biogasanlæg A/S, CVR-nummer 34374704, matr.nr. 7d, Snævre By, Sdr. Jernløse, til behandling af op til 500.000 tons biomasse årligt, listepunkt 5.3.b): Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF:

 

  1. i) Biologisk behandling.

 

Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag.

 

Det følger af miljøvurderingslovens[2] § 35, at der skal ske høring af de berørte myndigheder og offentligheden over miljøkonsekvensrapporten, som bygherren har fremlagt, herunder ansøgningen om tilladelse, før der træffes en afgørelse om miljøgodkendelse.

 

Sammen med høringen skal der også fremlægges afgrænsningen for miljøkonsekvensrapporten, virksomhedens ansøgning om igangsættelse af projektet, udtagelser fra de berørte myndigheder, høringssvar fra idéfasen, ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende relevante dokumenter samt udkast til miljøgodkendelse. Dokumenterne kan downloades nederst i annoncen.

 

Høringsperioden løber fra den 15. marts 2019 til 10. maj 2019, med afholdelse af borgermøde den 24. april 2019.

 

Spørgsmål til materialet, skal sendes elektronisk via plan@holb.dk

 

Holbæk Kommune skal gøre opmærksom på, at enhver har ret til at ansøge om aktindsigt med de begrænsninger, som følger af forvaltningsloven, offentlighedsloven.

Anmodning om aktindsigt skal ske elektronisk via plan@holb.dk

 

[1] LBK nr 1121 af 03/09/2018 om miljøbeskyttelse

[2] LBK nr 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Udkast_til_miljøgodkendelse_snævre_vest

Ansøgning_om_miljøgodkendelse

Præcisering_af_26.02.19_om_standardvilkår_7_og_standardvilkår_10

Præcisering_af_26.02.19_om_standardvilkår_7_og_standardvilkår_10

Præcisering_af_27.02.19_om_standardvilkår_32,_33_og_38

A_Svar_fra_virksomheden_af_12.03.19

B_Svar_fra_virksomheden_af_12.03.19

Ansøgning_om_miljøvurdering_for_nyt_biogasanlæg_vest_for_Sdr_Jernløse

Afgørelse_anmodning_om_overdragelse_af_myndighedskompetencen_14.08.18

Miljøkonsekvensrapport_Nature_Energy_Holbæk

Afgørelse_om_ikke_miljøvurdering_erhvervsområde_syd_for_Regstrup

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk