Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Regstrup Å ved Løvenborg Gods, st- 9550-11250

Regstrup Å ved Løvenborg Gods, st- 9550-11250

Holbæk Kommune melder hermed tilladelse til restaurering af Regstrup A, st. 9950-11250

Holbæk Kommune har behandlet vandløbsrestaureringsprojekt vedrørende udlægning af gydesubstrat og skjulesten samt etablering af brinksikring med store sten i Regstrup Å ved Løvenborg Gods. Projektet vedrører strækningen fra st. 9950 til st. 11250. Projektet udføres af Tuse Ås Ørredsammenslutning og Den Sjællandske Grusbande i samarbejde med Løvenborg gods & Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning af gydesubstrat og skjulesten samt etablering af brinksikring med store sten i Regstrup Å st. 9950-11250, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 65 stk. 2, jf. § 3.

Holbæk Kommune meddeler godkendelse efter vandløbsloven til udlægning af gydesubstrat og skjule-sten samt etablering af brinksikring med store sten i Regstrup Å st. 9950-11250, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens2 § 37 stk. 1.

Holbæk Kommune stiller følgende vilkår for godkendelsen:

 - Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen (se bilag 1 & 2)
 - De regulativmæssige krav for vandføringen overholdes
 - Projektet udføres så der ikke sker skade på vejen langs vandløbet
 - Arbejdet må ikke give anledning til erosion og transport af materiale til vandløbet eller nedstrøms vandløbsstrækninger
 - Arbejdet skal udføres i perioden 1.juni-1.november

I henhold til Naturbeskyttelseslovens1 § 66 stk. 2 bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Afgørelserne samt bilag kan ses her:

pdf afgrelse_-_restaurering_af_regstrup__st_9950-11250.pdf (305.3 KB)

pdf bilag_1_-_projektbeskrivelse_delstrkning_1.pdf (125.4 KB)
pdf bilag_2_-_projektbeskrivelse_delstrkning_2.pdf (110.5 KB)
pdf bilag_3_-_klagevejledning_vandlbsloven.pdf (50 KB)
pdf bilag_4_-_klagevejledning_naturbeskyttelsesloven.pdf (30.7 KB)


Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 28. august 2019.

Klagevejledninger i henhold til vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven er vedlagt som bilag 3 og 4.

 

1 ) Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019
2 ) Lov om vandløb (vandløbsloven) nr. 302 af 9. juni 1982, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2019

 

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk