Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Regstrup Å, st. 3577-8061

Regstrup Å, st. 3577-8061

Holbæk kommune melder hermed tilladelse til restaurering af Regstrup Å, st. 3577-8061

Holbæk Kommune har behandlet vandløbsrestaureringsprojekt vedrørende udlægning af gydesubstrat og skjulesten i Regstrup Å ved Nr. & Sdr Jernløse. Projektet vedrører strækningen fra st. 3577 til st. 8061. Projektet udføres af Holbæk Kommune.
Holbæk Kommune meddeler dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udlægning af gydesubstrat og skjulesten i Regstrup Å st.3577-8061, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 65 stk. 2, jf. § 3.
Holbæk Kommune meddeler godkendelse efter vandløbsloven til udlægning af gydesubstrat og skjulesten  i Regstrup Å st. 3577-8061, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens2 § 37 stk. 1.

Holbæk Kommune stiller følgende vilkår for godkendelsen:

 - Projektet udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen (se bilag 1)
 - Projektet udføres så der ikke sker skade på vejen langs vandløbet
 - Arbejdet må ikke give anledning til erosion og transport af materiale til vandløbet eller nedstrøms vandløbsstrækninger
 - Arbejdet skal udføres i perioden 1.juni-1.november
 - Sten og grus udlægges så vandløbsbunden nedstrøms et givent drænudløb er placeret minimum 20 cm lavere end bunden af drænudløb
 - Arbejdet skal udføres med særligt hensyn på strækningen st. 7690-7950, hvor der er registeret lavere liggende drænrør

I henhold til naturbeskyttelseslovens1 § 66 stk. 2 bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 2. oktober 2019.
Klagevejledninger i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven er vedlagt som bilag 2 og 3.

1 ) Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 9 af 3. januar 1992, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019
2 ) Lov om vandløb (vandløbsloven) nr. 302 af 9. juni 1982, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2019

Afgørelserne samt bilag kan ses her:

pdf afgrelse_-_restaurering_af_regstrup_aa.pdf (311.9 KB)
pdf bilag_1_-_restaurering_af_vre_regstrup_aa.pdf (523.9 KB)
pdf bilag_2_-_klagevejledning_-_restaurering_regstrup_aa.pdf (49.7 KB)
pdf bilag_3_-_klagevejledning_-_restaurering_regstrup_aa.pdf (30.6 KB)

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk