Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Godkendelse til omlægning af rørlagt vandløb ved Ringstedvej, Kvanløse

Godkendelse til omlægning af rørlagt vandløb ved Ringstedvej, Kvanløse

Godkendelse til omlægning af rørlagt vandløb ved Ringstedvej, Kvanløse samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved regulering af dræn ved Kalundborgmotorvejen/Ringstedvej nord for Kvanløse

Holbæk Kommune godkender hermed det projektforslag, som er fremsendt af Vejdirektoratet af 8. maj 2019 til Holbæk Kommune.

Vejdirektoratet har den 8. maj 2019 ansøgt Holbæk Kommune om regulering af dræn. Vejdirektoratet ønsker derfor at etablere en afskærende ledning, så sand, jord mv. fra drænopland ikke ender i motorvejens dybdepunkt i midterrabatten. Projektet indebærer kun en omlægning af ledningens forløb. Der hverken fjernes eller tilføjes mere vand til recipienten (sø syd for motorvejen).

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2, punkt 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.” Holbæk Kommune skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-lovens § 21 stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Holbæk Kommune godkender projektet efter §17 jf. § 16 i bekendtgørelse af lov om vandløb kap. 6, samt § 19 i bekendtgørelse nr. 834 om vandløbsregulering- og restaurering m.v.

Holbæk Kommune meddeler endvidere dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udledning af drænvandet til søen syd for motorvejen, som beskrevet i vedlagte reguleringsprojekt, da det vurderes at projektet ikke har nogle væsentlige negative konsekvenser for flora og fauna.

Holbæk Kommune har afgjort, at regulering af dræn beskrevet i projektet ikke er VVM-Pligtig.

 

Holbæk Kommune stiller følgende vilkår for godkendelsen efter §17 i vandløbsloven:

- Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningen og efterfølgende oplyst i sagsforløbet.

- Vandløbsteamet i Holbæk Kommune orienteres på vandloeb@holb.dk, når arbejdet igangsættes og når arbejdet er udført.

- Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest 1 måneder efter det er påbegyndt.

- Ansøger skal løbende føre tilsyn med anlægsarbejdet.

 

Afgørelserne samt bilag kan ses her: pdf godkendelse_af_omlgning_af_rrlagt_vandlb_ved_ringstedvej_kvanlse.pdf (117 KB)

pdf afgrelse_om_ikke_vvm-pligt.pdf (319.5 KB)

pdf bilag_1_-_omlgning_af_vandlb_ved_ringstedvej_kvanlse.pdf (86.4 KB) 

pdf bilag_2_-_kort.pdf (267.9 KB)

pdf bilag_3_-_natur_notat__ser_ved_ringstedvej_172-174.pdf (379.1 KB) 

 

Holbæk Kommune stiller følgende vilkår for dispensation efter naturbeskyttelsesloven:

- Der skal etableres foranstaltning til opsamling af sand inden vandet fra drænet føres til søen, og føres tilsyn med dette, således der ikke føres sediment til søen.

- Godkendelsen skal udnyttes 3 år efter offentliggørelsen.

 

Klagefrist:

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 27. august 2019.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

 

 

 

 

 

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk