Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge

Bjergbyvej 5, 4520 Svinninge. Landzonetilladelse til arealoverførsel af landbrugsareal til Kundby Vandværk

Der er meddelt landzonetilladelse til at arealoverføre et areal på 10.000 m2 fra landbrugsejendommen Bjergbyvej 5 til Kundby Vandværk.

Se afgørelsen her: pdf bjergbyvej_5_4520_svinninge_landzonetilladelse_til_arealoverfrsel_af_areal_til_kundby_vandvrk.pdf (164.8 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal således være registreret i Klageportalen senest mandag den 16. september 2019. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan frem til og med mandag den 16. september 2019 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk