Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Agerupvej 41, 4360 Kirke Eskilstrup

Agerupvej 41, 4360 Kirke Eskilstrup. Landzonetilladelse til en tilbygning samt et læskur

Der er meddelt landzonetilladelse til at opføre en tilbygning, en stald, på 80 m2 samt lovliggørende landzonetilladelse til et læskur til heste på 30 m2.

Se afgørelsen her: pdf agerupvej_41_4360_kirke_eskilstrup_landzonetilladelse_til_tilbygning_samt_et_lskur.pdf (844.2 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal således være registreret i Klageportalen senest den 25. september 2019. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan ses frem til og med den 25. september 2019 ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

 

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk